柳 博 – (liu bo) ក្មេងប្រុសចិន

ស្តង់ដារ


ឈ្មោះ : 柳 博 (Liu Bo)

ឈ្មោះអង់គ្លេស :  BOBO (ប៉ប៉)
ឈ្មោះហៅក្រៅ : ប័រចៃ
ថ្ងៃកំណើត : ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០២  (28 June 2002)
កើតឆ្នាំ : មមី
តារានិករ: ក្ដាម
សញ្ជតិ: ចិន

កំពស់:  ១៣៩សង់ទីម៉ែត្រ ( 139cm)
ទំងន់ ៣៧គីឡូក្រាម (37KG)
ជំនាញសិល្បៈ : សំដែង ច្រៀង រាំ និងលេងភ្លេង
ជំនាញឯកទេស: ការគូររូប និងជិះស្គី. .
ទីកន្លែងកំណើត: ទីក្រុងហឺបីន ខេត្តហីឡុងជាំង  ប្រទេសចិន
ទីកន្លែងបច្ចុប្បន្ន: សិនជិន, គាន់តុង
ផ្លែឈើដែលចូលចិត្ត:  ចេក
អ្នកដែលចូលចិត្ត : ម៉ាក់
ផ្ទាល់ខ្លួន :  ចូលចិត្តញញឹម ហើយដើរហើរសេរី
ចង់ក្លាយខ្លួន: ជាវិស្វករផ្ការណប
ឧត្ដមគតិធ្វើជា:  អ្នកសិល្បៈ
ពណ៌ដែលចូលចិត្ត:  ពណ៌ក្រហម
សត្វដែលចូលចិត្ត : ទន្សាយ
ខ្លាចជាងគេ : កន្លាត  ( ខ្ញុំវិញអត់ទេ ឲ្យតែឃើញ ដឹងតែវ៉ៃហ្មង)
ធ្លាប់ធ្វើជាពិធីករក្នុងកម្មវិធី «Family Show» កម្មវិធីគ្រួសារ
ធ្លាប់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី «Happy Housewives» មេផ្ទះរីករាយ

បទពិសោធន៍ទេព្យកោសល្យ
This talent experience from the users to collect, and may not reflect actual blog talent, experience-based.
June 6, 2006 to participate in Shenzhen City, Little Angels selected preliminary fourth, and the little angel part magazine Cover
January 2007 the 16th “Quality Cup” National Juvenile Calligraphy and Painting contest Bronze
07 September 2007, Shenzhen television magic baby concert has become the most talked about star baby
Selected as the image representative of the child star, 2008 December 2007
December 31, 2007 16 provinces and municipalities participate in the national television station jointly organized the “China Top Ten Star show” large-scale New Year’s Eve concert
Television advertising involved in the shooting of the Wal-Mart stores in November 2007
December 30, 2007 to participate in Shenzhen Feng Xiaogang super meet, rather than on the same stage, subject to its praise
May 2008 was selected CCTV large-scale historical drama “Ming dynasty medical saint Li protagonist, play shooting star ride with the famous actor Huang Haibing, Hu, Deric.
June 22, 2008, shooting a football baby of the Children’s Channel of Shenzhen TV ad
July 2008 filming the movie “Paradise concave
August 4, 2008 to participate in the contest of children’s models of the 2008 New Silk Road China (Guangdong), was awarded the Gold Medal of the child care group B
Film on August 10, 2008, “Mom back, played the male lead Weiwei
August 6, 2008 to participate in the New Silk Road Guangdong Model Contest Finals won a gold medal
September 2008 together with the hadron brother presided over the recording Shenzhen Satellite TV “rice did not show” National Day special program
September 30, 2008 earthquake relief juvenile hero Lin Hao in tune “Love Little Angel ‘MTV
October 2, 2008 on behalf of the Shenzhen to Beijing to attend the children’s models of the new Silk Road International Contest Finals for the total score the third
CCTV animation annual festival in January 2008 to participate in large-scale variety show, lead singer of the opening song, “us”
January 7, 2009 to participate in the Hunan TV “fell in love with the large party, singing” Huangmei Opera – the flowers
January 22, 2009 to participate in the Lunar New Year film shooting Shenzhen Children’s Channel.
January 23, 2009 to participate in Shenzhen Satellite TV, “Rice did a show” New Year New Year Movie
In April 2009 CCTV “6 +1” program recording
2009 has participated in Shenzhen Satellite TV, “rice show” as the opening program guest, performing “rejoicing universe”, “Greater China”, “juice points you half”, “let the sun glowing red,” WHY ME “and so on, well received
May 23, 2009 to participate in the rice did not show “Overseas Edition press conference
June 1, 2009 because of the Liu Bo reputation and influence, the Shenzhen Special Zone Daily “as the June 1 Children’s Day in Shenzhen famous child star dossier child star one
June 2009 to participate in major national TV broadcast of the “magic” mop ad
A small anchor for the summer weather forecast program jointly organized by the Shenzhen Children’s Channel and the observatory on June 23, 2009
Online through a child star on June 24, 2009 recommended successfully to become a point of time T “100 Xingnaotong” image ambassador to six figures worth, to shoot “100 Xingnaotong” point of time T image advertising
July 1, 2009, part drama shooting Shenzhen Financial Information Channel “nanny” promo
Children July 12, 2009 by the New Silk Road model contest
July 16, 2009 Recording rice did not show “60th anniversary special concert” Greater China ”
July 23, 2009 in Shenzhen TV recording “60th Anniversary” show “red flags were fluttering
To participate in the national child star tour public large-scale concerts will on July 25, 2009, singing “Save the Earth” and “Greater China”, received by the audience rave reviews
20 to 28 August 2009 in Henan and cattle Showtime, open Kerr Manny, Wei according to Man, Zhou Kaiwen and other child stars shooting along with the Lunar New Year album
August 28, 2009 as a special small star guests participate in Hangzhou cracking skin a cat children’s clothing company organized large-scale variety show, the audience of 3 million people
September 2, 2009 to record the Shenzhen TV DV channel “flying dream”
September 18, 2009 National MV “high first” shot with the famous singer Tan Jing scroll broadcast in CCTV
September 19, 2009, to participate in the large children’s TV series “Eye World” shooting, starring the male lead
October 23, 2009 child star online for Liu Bo the entire planning and production of the world’s official web site [1] successfully opened and the on-line
Liu Bo debut October 24, 2009 MTV album, “smart” in the national public offering, held a press conference
Follow Hunan Satellite TV in Jinjiang, Fujian, Shenzhen Satellite TV, high-quality resources to promote activities on December 1, 2009
December 7, 2009 by Henan TV invited to attend the “China Star in Action” program
Shenzhen Book City on December 10, 2009, invited to participate in the music space-time special, “and book signing will be held
Invited to participate in the Shenzhen Satellite TV New Year’s Eve concert on December 31, 2009
March 26, 2010 to participate in the rice is not a big star on the show – the Friday edition of baby Lai – Bei jing – Jay two recording
May 8, 2010, invited to participate in the Shenzhen Satellite TV rice did not show “magic baby super concert (Zhengzhou)
October 16, 2010 to participate in the CCTV Children’s Channel, “the growth of online
April 7, 2011 to participate in the program of Hunan Satellite TV “good life”
June 1, 2011 to participate in the CCTV Children ‘s Day party recording
June 2, 2011 to participate in Changxing, Zhejiang and low-carbon Super Babe child star concert, performing “arrives” and “low-carbon Babe,” two songs
Participate in the program of the Shenzhen Satellite TV’s show “on September 9, 2011
Blog art experience
This information from the official blog (child star Liu Bo only Sina blog).
January 2007 the 16th “Quality Cup” National Juvenile Calligraphy and Painting contest Bronze
March 12, 2007 to participate in the rice did not show performances and won first prize. The rice did not show the national issue of debris in small representatives of elected as publicity.
June 6, 2006 to participate in Shenzhen City, a small angel named preliminaries fourth, and the little angel part magazine Cover.
Magic baby concert in 2007, becoming the most talked about star baby
Involved in the shooting of the film “Wal-Mart advertising in November 2007.
2007.12 month to do the “rice did not show the broadcast host
2007.12 31 Day 16 provinces and municipalities participate in the national television station jointly organized by the << China Top Ten Star show >> Large New Year’s Eve concert
3 sector of the Chinese children, creative art Silver Medal in January 2008.
January 2008, Yihai lips – Masterpiece (learn and pass _ cup) of section 2 of the National Youth Talent Show series of activities spokesperson
2007.11 as a “naughty angel” in the first phase of the new Shenzhen TV column published
2007.5 shooting Shenzhen TV “water conservation advertising”
The activities of care for children left behind of the main themes, the eighth sector of 2007.11 held in the Shenzhen Municipal Government Shenzhen Reading Month, a large public —- was awarded the title of “Love Angel”
November 2007, television advertising involved in the shooting of the Wal-Mart stores
2007.12.30 participate in Shenzhen Feng Xiaogang super meet, rather than on the same stage, subject to its praise
2008.1 to participate in the Lunar New Year, “” green fruit “brand spring and summer clothing advertising, pictures of shooting
2008.1 Shenzhen Financial Innovation – Awards
The 2008.1.6 participate in the Shenzhen Children’s Palace Arts Festival
Of 2008.1.11 invited participate Unicom annual meeting and concert Blue Lotus << >> << youth dance >> and other songs
2008.1.19 to participate in large-scale variety show of Shenzhen the First Family Culture Festival, the lead singer << Edelweiss >>
Participate in the Shenzhen International Furniture Fair in March 2008, selected as the well-known brands – Four Seasons of Fun children’s furniture company models
March 2008 to participate in “Mom, you still love me” scene clips skit shooting, starring Andy, well received
Selected CCTV large-scale historical drama “in May 2008 the Ming dynasty medical saint Li small protagonist, played with the famous actor Huang Haibing Hu, Deric take the drama.
May 12, 2008 shooting Shenzhen television stations water conservation public service ads
May 20, 2008 to participate in the << shooting children >> crew and Shenzhen TV joint record << computer doll >>
May 2008 to participate in the rice did not show the earthquake relief program as caring little angel, love and dedication and an interview with reporters
June 3, 2008, to participate in rice did not show the earthquake relief program “we were good”, the lead singer of the earthquake relief theme song
June 9, 2008, Guangdong TV was selected as a loving little angel in the earthquake relief thematic special program recording
June 18, 2008, the Shenzhen radio broadcast version of “rice did not show” program to record
June 22, 2008, shooting a football baby of the Children’s Channel of Shenzhen TV ad
June 27, 2008 to participate in Shenzhen TV << rice did not show in particular programs >> << computer doll >> premiere publicity Shenzhen Little Angel
July 2008 to participate in filming the drama << love angel >> 2 << Little Red Riding Hood >> played in 2 men and balloon angioplasty of
July 2008 shooting film << heaven concave >>
August 4, 2008 to participate in the contest of children’s models of the 2008 New Silk Road China (Guangdong), was awarded the Gold Medal of the child care group B
Film on August 10, 2008 << mother back >> played by men and 1 in
August 6, 2008 to participate in the new Silk Road Guangdong Model Contest won a gold medal
In September 2008, and the brother of the hadron with the auspices of the recording Shenzhen Satellite TV “rice did not show” National Day special program
September 30, 2008, with the earthquake relief youthful hero, Lin Hao is out of step “Loving Little Angel” MTV
October 2, 2008, on behalf of Shenzhen to Beijing to attend the children’s models of the new Silk Road International Contest Finals for a total score of the third
October 12, 2008, recommended to participate in the fair BYD new conference, the conference theme song lead singer
December 2008 to participate in the Shenzhen TV “rice did not show” the fifth anniversary of the balls Rhapsody press conference, and became one of the play starring
In January 2008, to participate in large-scale performance of CCTV Animation annual festival, lead singer of the opening song
January 7, 2009 to participate in the Hunan TV “fell in love with the large party, singing” Huangmei Opera – the flowers
January 22, 2009 to participate in the Lunar New Year film shooting Shenzhen Children’s Channel.
January 23, 2009 to participate in Shenzhen Satellite TV, “Rice did a show” New Year New Year Movie
In April 2009, to participate in the CCTV, “very 61” program recording
May 3, 2009, “the sound of the China Youth invited to participate in the Zheng Haiyan teacher record issue ceremony
May 8, 2009, to participate in Shenzhen Satellite TV ‘rice did not show’ program guests and served as the opening performance of the Flowers Band ‘rejoicing universe’.
May 23, 2009, to participate in the rice did not show “overseas edition of a news conference
May 24, 2009, to participate in the Children’s Art Troupe of Shenzhen TV 6 one large party of “blossoming flower”
May 28, 2009, to participate in rice did not show “Vanke Fifth Garden Theme Party
May 28, 2009 – 1 June, to participate in the rice did not show large-scale sea election activities
May 31, presided over the Fifth Art Festival of Lai Xuan Primary School
May 29, the Shenzhen Evening News interview, do dossier “Shenzhen child star Liu Bo was Greatly appreciation
June 1, as a child identity Shenzhen Special Zone Daily to do “61” interview with special reports
June 23, a small anchor for the summer weather forecast program jointly organized by the Shenzhen Children’s Channel and the observatory
June 24, shooting point of time T image representative print ads, become a “brain through the” point of time T image of the spokesperson.
June 26, to attend the first “Net Fair” performance
July 1, filming part of Shenzhen Financial Information Channel drama << home nanny >> videos
July 2 opening of the << FAMILYSHOW >> Performing SHOW << Juice half of you >>
July 4 to participate in the second session of Project Hope in Guangdong Province of southern Guangdong will be pro-activity, chair and as a special guest performances
July 9, to participate in international fashion Fashion Week show
July 11, performing sea election activities as the special guest the << FAMILYSHOW >> Yantian District
July 12, presided over the children’s model contest of the New Silk Road
July 16, recording the Greater China >>, << FAMILYSHOW >> 60th anniversary special concert <<
July 23, Shenzhen TV recording fruit celebrate the 60th anniversary of the program _ “red flag fluttering
July 25, to participate in the national child star concert, singing “Save the Earth” and “Greater China”
July 26, presided over the “New Silk Road Children model
August 20 in Henan and cattle Showtime. Open Kerr Manny Wei Neumann shooting New Year album
August 28 as a special guest to participate in large-scale variety show organized by the Hangzhou cracking skin a cat Kids ~
September 15 shooting CCTV Children’s Channel children’s television series “Little eyes World” – “Diary” (played by actor One ‘Zhoucheng Cheng’)
The MV ~ September 18th song “Gao Kao Chih-shoot with the famous singer Tan Jing” (broadcast multiple channels of CCTV)
September 24 National Day special program opening the heaven and the sun glowing red record Shenzhen TV ”
Shenzhen Satellite TV in November – “Rice did a show opening, respectively concert and .
Invited to participate in the China Star, Henan TV “in action” on December 9.
To participate in the Shenzhen Satellite TV “sonic booms the world – New Year’s Eve concert broadcast live on December 31, the concert Tigers” 青苹果乐园 “. Sun Nan Kelly, 20 King days after the same stage.
2010
In January, for the rice did not show New Year’s edition opening, singing “Happy Chinese New Year”.
January to participate in shooting videos of the Children’s Channel 5.
February, shooting personal original MV Oriental kid. The song “Story of Spring” song of Wang Yougui tailored for Liu Bo for premiere during the Spring Festival, Shenzhen Children’s Channel.
February, the rice did not show “opening concert” Love is multiplied by infinity.
February, shooting New Year Movies of the Shenzhen Satellite TV.
February, to participate in recording three rice did not show new version of the program (the baby depends on the star).
May 8 to participate in the meal did not show “magic baby” Cheng Chau concert.
June 1 CCTV “growth” six to a party and the motherland.
July 10 2011 to record the first “Tong Xingxiu field” program. Served as moderator.
August 9 2011, by invitation of the CCTV Children’s Channel, to do the Interview.
August 19 2011, presided over the Shenzhen 30th anniversary of Youth original music party.

 

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s